Skip to main content

Tingenes metode

Tingenes metode bok LITEN LASTNEDTingenes metode er et utviklingsprosjekt for museumsarbeid. Første del ble gjennomført i perioden 2015 – 2017.
Andre del går fra begynnelsen av 2019 til slutten av 2020, og heter Museenes kunnskapstopografi.

En liste over utstillingene som var involvert i første fase av utviklingsprosjektet finner du her.
En liste over alle aktiviteter fra føste fase finner du her.

Om første del av prosjektet

Målet for prosjektet var gjennom praktisk museumsarbeid å utvikle en metode for effektiv utøvelse av museumsrollen i samfunnet. Prosjektet har utforsket hvordan man kan åpne museene for ekstern medvirkning på måter som samtidig bidrar til å vitalisere museenes arbeid med museumsgjenstandene og styrke museets kjerneaktiviteter – forvaltning, forskning og formidling.

Prosjektet var et samarbeid mellom Norsk Teknisk Museum (NTM), Kulturhistorisk museum i Oslo (KHM) og Oslo Museum (OM), og ble støttet av Kulturrådets utviklingsprogram for museenes samfunnsrolle

Tingenes metode besto av seks delprosjekter: Olsens kikkert (NTM), Store ting (NTM), Skjeletter i skapet (NTM), Kongoblikk (KHM), Trapped (KHM) og Ting taler (OM). 

Denne nettsiden, www.tingenesmetode.no, fungerte som samlingspunkt for prosjektet underveis i prosjektperioden. Detaljerte og oppdaterte presentasjoner og refleksjoner over prosjektet og delprosjektene finnes i katalogen Tingenes metode - museene som tingsteder (2018) (Nedlastbar pdf).

LES: Review Tingenes metode, av Camilla Mordhorst, i Nordisk Museologi 1/2019

Kort om prosjektet

Hvordan kan museene kombinere ønsket om åpenhet og inkludering med sine kjerneaktiviteter forvaltning, forskning og formidling?

Det er spørsmålet som Tingenes metode skal bidra til å besvare. Som tittelen tilsier så er hypotesen for prosjektet at tingene, museumsgjenstandene, spiller en nøkkelrolle for å få til dette. Hypotesen er at ved å ta utgangspunkt tingene, og la tingene styre hvem man involverer og hvordan man involverer dem, er det mulig å arbeide med museets kjerneoppgaver samtidig som man åpner for inkludering av andre grupper i arbeidet.

Tingenes metode har hovedfokus på museenes samfunnsrolle, og tar utgangspunkt i Bruno Latours teorier som han utforsket i utstillingen Making things public. Latour ønsket å utforske hvordan demokratiutøvelse kunne gjøres helt annerledes gjennom å insistere på å ta utgangspunkt i ting og materialitet – som en kontrast til avgrensede politiske saker. Gjennom fokuset på ting og på hva de kan samle av argumenter og aktører omkring seg, demonstrerte utstillingen en radikalt annen måte å tenke om forsamling og representasjon på. Utstillingen viste at om vi tar utgangspunkt i ting, undersøker hvem og hva tingene representerer og lager forsamlinger på den bakgrunnen – så vil politisk deltakelse og måten politiske saker etableres på kunne endres radikalt.

De hovedsakelige innsiktene Tingenes metode bygger på er at ting er relasjonelle og kan forstås som både objekt og forsamling. En ting kan være et helt konkret objekt, en fysisk gjenstand som ligger på magasinet. Samtidig er enhver gjenstand relatert til en rekke andre aktører som gjennom historien eller i samtiden har vært med på å gi mening til gjenstanden. Om museene tar utgangspunkt i sine gjenstander og samlinger, og spør hvem som kan involveres i samtalen om hvilke historier som skal fortelles, kan andre fortellinger og personer som ellers ikke ville blitt hørt framtre. Metoden legger dermed til rette for en annen representasjon omkring gjenstander og er et alternativ til at museene alene velger hvilke historier som skal fortelles.

Prosjektet har som formål å bidra til å utvikle nye arbeidsmetoder som med utgangspunkt i museenes gjenstander og samlinger, kan svare på de reelle utfordringene museumsansatte møter i arbeidshverdagen sin når de skal kombinere brukermedvirkning, forskning, forvaltning og formidling.

De tre konkrete problemstillingene prosjektet undersøker er derfor:

1. Hva vil det si å tenke at ting er relasjonelle?

2. Hvordan kan det å ta utgangspunkt i tingene gjøre at museet åpner seg for nye mennesker og nye perspektiver?

3. Hvordan kan det å ta utgangspunkt i tingene bidra til utviklingen av nye metoder for tverrfaglig samarbeid på museene?

Tingenes metode er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Museum, Kulturhistorisk museum og Norsk Teknisk Museum. Problemstillingene utforskes gjennom ulike delprosjekter ved disse institusjonene.

Prosjektet vil løpende formidles på denne nettsiden og resultatene presenteres i ulike publikasjoner og på konferanser. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråds samfunnsrolle program (2015-2017) og resultatet av prosjektet skal ha relevans for hele museumssektoren.

Mer om Tingenes metode

Prosjektbeskrivelse for Tingenes metode (Nedlastbar pdf)

Tingenes metode - Forskning, forvaltning og formidling som inkluderende praksis. Presentasjon ved "Det relevante musem" Trondheim 18.10.2016 (Nedlastbar pdf)

The Thing's method - Presentation at the conference "Multiple Museum Practices. The Museum as Cornucopia". Oslo 25.10.2016 (pdf-file for download)

"Eksperimenterende museumsprosjekt", hovedopplsag om Tingenes metode i Museumsnytt nr 1/2017

Bringing the Atlantic Wall into the Museum space. Reflections on the relationship between exhibition making and academic research.relationship between exhibition making and academic research. Presentasjon på konferansen Texts and Things på Norsk Teknisk Museum, 16. februar 2017. (Nedlastbar pdf.)